regulamin

Regulamin świadczenia usług przez extrum.pl

I. DEFINICJE

 1. extrum.pl – serwis internetowy prowadzony przez EXTRUM Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000480441. Centrum Operacyjne serwisu mieści się w Elblągu przy ulicy Stanisława Sulimy 1.
 2. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z serwisu internetowego extrum.pl .
 3. Regulamin – regulamin świadczenia usług przez extrum.pl .
 4. Dostawca produktu finansowego – instytucja finansowa będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego.
 5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez extrum.pl, w tym:
  1. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach serwisu extrum.pl .
  2. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a serwisem extrum.pl poprzez narzędzia dostępne w serwisie extrum.pl .
  3. Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania produktów finansowych w serwisie extrum.pl, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych serwisu extrum.pl
  4. Partner – podmiot współpracujący z extrum.pl .

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu extrum.pl, zakres odpowiedzialności EXTRUM Sp. z o.o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z serwisu extrum.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis extrum.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez serwis extrum.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej EXTRUM Sp. z o.o.
 • 6.Serwis extrum.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu i świadczonych usług. Jednakże serwis extrum.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 1. Serwis extrum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 2. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego extrum.pl mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu extrum.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z serwisu extrum.pl w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ extrum.pl ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. EXTRUM Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie extrum.pl były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Serwis nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w serwisie extrum.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w serwisie extrum.pl opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów.
 4. extrum.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu extrum.pl, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik.
 5. Serwis extrum.pl przywiązuje dużą wagę do zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu, ale nie gwarantuje, że serwis będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ extrum.pl ZA PRODUKTY FINANSOWE OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW W SERWISIE

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularza kontaktowego za pomocą serwisu extrum.pl .
 2. Serwis extrum.pl nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu finansowego.

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie extrum.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy serwisu extrum.pl są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej serwis extrum.pl .
 4. Wykorzystywanie danych z serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej serwis extrum.pl .
 5. Udostępniając własne treści w serwisie extrum.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a EXTRUM Sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Celem serwisu extrum.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: biuro@extrum.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez extrum.pl .

VIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. W serwisie extrum.pl przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego użytkowników.
 2. EXTRUM Sp. z o.o. posiada aktualny certyfikat „Firma Wiarygodna Finansowo” wydawane przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., którego aktualność oraz autentyczność można potwierdzić na stronie certyfikat.big.pl/5783113041 .
 3. SSL – ustandaryzowany zestaw  znanych algorytmów, technik i schematów używanych do zapewnienia bezpieczeństwa. Wykorzystuje on algorytmy szyfrowania:
  symetryczne – do szyfrowania i deszyfrowania danych używany jest ten sam klucz; znając klucz szyfrujący możemy dokonać również deszyfracji danych (wyznaczyć klucz deszyfrujący)
  asymetryczne (z kluczem publicznym) – do szyfrowania i deszyfrowania używane są różne klucze; znając klucz szyfrujący nie możemy odszyfrować wiadomości (klucza deszyfrującego nie da się w prosty sposób wyznaczyć z klucza szyfrującego); klucz służący do szyfrowania jest udostępniany publicznie (klucz publiczny), ale informację nim zaszyfrowaną może odczytać jedynie posiadacz klucza deszyfrującego (klucz prywatny), który nie jest nikomu ujawniany.

VIII. I. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Serwis extrum.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, serwis extrum.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie extrum.pl . Serwis udostępnia jasno opisane warunki zrezygnowania z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika.
 3. Serwis extrum.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił kalkulator finansowy, to podczas kolejnej wizyty kalkulator wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi, takimi jak kwota kredytu, okres itd.).
 4. Dane statystyczne zgromadzone przez serwis extrum.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez extrum.pl .

VIII. II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia niektórych usług serwis extrum.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833).
 2. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu extrum.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych i promocyjnych (w tym wysyłki newslettera) oraz otrzymywania informacji handlowej od Partnerów w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest EXTRUM Sp. z o.o.
 4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 5. Serwis extrum.pl zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników.
 6. Dane osobowe Użytkownika serwis extrum.pl może przekazać za zgodą Użytkownika do Dostawcy produktu finansowego, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym z Dostawcą tego produktu finansowego. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje dotyczące Użytkownika dostarczone serwisowi extrum.pl zostaną przekazane Dostawcy produktu finansowego. Dostawca produktu finansowego może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych dostawcy produktu finansowego, gdyż serwis extrum.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych.
 7. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z spersonalizowanych części serwisu extrum.pl i/lub Serwisów i/lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin serwisu extrum.pl wchodzi w życie z dniem 01.12.2013 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. extrum.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w serwisie extrum.pl .
 5. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu extrum.pl po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Projekt i realizacja © 2014 - AR Soluma - Wszelkie materiały, loga, zdjęcia zawarte na stronie są prawnie chronione i zastrzeżone.

logo extrum